logo

Platební podmínky

Cena zboží a platební podmínky

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na adrese sídla prodávajícího při osobním odběru;

- nově přijímáme při osobním nákupu ve studiu či při osobním odběru nebo na akcích platby kartou a to VISA, Mastercard, maestro, American expres, vpay, aPay.

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 3113256153/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.9. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti či platební kartou v sídle prodávajícího je kupní cena splatná při převzetí zboží. Osobní odběr je třeba uskutečnit rovněž ve lhůtě 5 dní od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Následně se po uplynutí této lhůty objednávka, a tím i kupní smlouva stornuje.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby a závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7.      Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. V případě osobní platby v hotovosti či platební kartou vystaví prodávající platební doklad na místě. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.