logo

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky 

Prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

  1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky, OP“) Jany Volákové Křížové – keramik•ART•studio, se sídlem Dvorecká 332/29, 14700 Praha 4, identifikační číslo: 11223448, info@keramikartstudio.cz, datové schránky: t3n7cxi(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a Zákona na ochranu spotřebitele 634/1992 Sb. vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www. keramikartstudio.cz

1.1. (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.     Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3.     Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě a mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
1.4.     Ustanovení Obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.5.     Znění Obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat – tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.6.     Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o. Z. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 o. Z.

2. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

2.1.     Webové rozhraní obchodu umožňuje, aby kupující prováděl objednávání zboží i bez registrace uživatelského účtu přímo z webového rozhraní obchodu. Pokud si přeje, může se registrovat a založit si uživatelský účet, který mu umožňuje snadnější postup při dalších objednávkách a umožňuje mu sledovat stav zakázek.
2.2.     Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv jejich změně je povinen je aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.     Kupující bere na vědomí, že webové rozhraní k obchodu nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.     Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.2.     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.3.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.3.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
3.3.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
3.3.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Závazná objednávka
3.4.     Před zasláním Závazné objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Po odeslání objednávky je považováno objednání produktů za závazné k platbě produktů. 
Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.5.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.6.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí závazné objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.7.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku zvolených v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
3.8.     Berte prosím, na vědomí, že nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily povinnosti vůči nám.
3.9.     Prodávající je oprávněn vzhledem k charakteru zboží (autorské originály) požadovat uhrazení celé kupní ceny předem

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti na adrese sídla prodávajícího při osobním odběru;
- nově přijímáme při osobním nákupu ve studiu či při osobním odběru nebo na akcích  platby kartou,a to VISA, Mastercard, Maestro, American Expres, vpay, aPay.
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 3113256153/0800 , vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“). Variabilním číslem je číslo objednávky.
4.2.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále konečnou kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3.     Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.9. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4.     V případě platby v hotovosti či platební kartou v sídle prodávajícího je kupní cena splatná při převzetí zboží. Osobní odběr včetně platby je třeba uskutečnit ve lhůtě 5 dní> od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Následně se po uplynutí této lhůty objednávka, a tím i kupní smlouva stornuje.
4.5.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby a závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6.     Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.7.     Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího na mailovou adresu uvedenou v objednávce. V případě osobní platby v hotovosti či platební kartou vystaví prodávající platební doklad na místě. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno či speciálně zhotoveno podle přání (na individuální objednávku a v průběhu výroby i odsouhlaseno) kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od dodávky zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
5.2.     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je uveden v patičce webových stránek. 
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat doporučeně na adresu sídla prodávajícího nebo osobně na téže adrese. Může ji rovněž zaslat formou datové schránky
5.3.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebude-li domluveno jinak, ne však dříve, než prodávající obdrží zboží zpět a zkontroluje jeho stav a zda nedošlo k poškození.
5.5. Spotřebitel nese odpovědnost stav vráceného zboží po odstoupení od smlouvy a je plně odpovědný za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho užívání nad rámec běžného vyzkoušení, tedy nese odpovědnost za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Právo na odstoupení od smlouvy zůstává, avšak nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6.     Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění již při osobním vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.  
5.7.     V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7.     Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.     Prodávající je povinen dodat produkt nejpozději do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud není domluveno výslovně jinak.
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.2.1. V případě, že kupující při domluveném dodání zboží nebude přítomen a zboží nepřevezme, a to ani po prošlé skladovací lhůtě u přepravce, zboží se vrací k prodávajícímu a zakázka bude stornována. V případě zvláštní domluvy dodání (vzhledem k charakteru autorských originálů ne neobvyklá) bude zboží rezervováno 5 dní a následně bude po uplynutí této lhůty objednávka zrušena. Cena zaplacená za zboží (tj. cena produktu a doprava) bude vrácena po odečtení nákladů na dopravu a uskladnění.
6.3.     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít anebo, pokud se rozhodne kupující vizuálně poškozenou zásilku přijmout, má povinnost zaznamenat informaci o poškození do přepravního listu řidiče, který zásilku předává. Jedná se o tzv. převzetí zásilky s výhradou. Vhodné je zásilku rozbalit před řidičem a pokud je i zboží poškozeno, sepsat škodní protokol.
6.5.     Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
6.6.     V případě, že zásilka přijde nepoškozená a my zjistíme až doma po rozbalení balíku, že je poškozená nebo kupující zjistí úbytek zasílaného obsahu, je třeba zásilku ponechat v tom stavu, v jakém byla převzata a takto jí donést na kteroukoliv poštu v ČR, kde bude sepsán zápis o poškození. Je nutné doložit nejen poškozenou věc, ale všechno, v čem byla zabalena, tzn. všechno vnitřní balení, vnější balení (krabice) a v případě, že byla omotána provazem, tak i ten je vhodné k reklamaci předložit. Reklamovat poškození je vhodné v co možná nejkratším termínu, tedy nejlépe ve lhůtě 2 pracovních dnů po dodání. Předložení zásilky později může mít vliv na posouzení odpovědnosti za škodu. Lhůta pro vyřízení reklamace poškození je 15 dnů od uplatnění nároku na náhradu škody, tedy od doby, kdy adresát, popřípadě odesílatel vyčíslí škodu na obsahu (včetně faktury). Je třeba také informovat prodávající o problémech s přepravcem a koordinovat s ním reklamaci u přepravce.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a Zákona na ochranu spotřebitele.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, avšak kupující bere na vědomí, že autorské originály, zvláště textilní, vytvořené ruční prací nesou stopy této práce včetně nepravidelnosti, nedokonalosti a jako součást autorské práce nemohou být chápány jako vada.
7.2. Primárním způsobem odstranění vadného zboží bude odstranění vady, a to dvěma způsoby: dodáním nové věci bez vady nebo opravy věci. Prodávající bude však moci tyto dva způsoby odstranění vady odmítnout, bude-li takové odstranění vady nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
Pokud dojde k takovému odmítnutí odstranění vady prodávajícím, kupující bude oprávněn požadovat buď přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy.
7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, splňuje objektivní požadavky:
7.3.1.   je produkt vhodný k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.3.2. produkt odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím, zejména reklamou,
7.3.3.produkt je dodán s příslušenstvím včetně obalu, návodu na montáž a jiných pokynů užití či údržbě, které může kupující rozumně očekávat,
7.3.4. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
Splňuje i subjektivní požadavky:
7.3.5. věc odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem,
7.3.6. věc je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil.
Ustanovení uvedená v čl. 7.1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu (slevu) za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.
7.4.     Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí, dle zákonné domněnky se má za to, že, zboží bylo vadné již při převzetí. V takovém případě je na prodávajícím, pokud s touto domněnkou nesouhlasí, aby prokázal, že zboží bylo v době dodání v pořádku.
7.3.1. Lhůta pro vytknutí vady (reklamace) zboží je 24 měsíců. U použitého zboží může být zkrácena dohodou na 12 měsíců.
7.4. Nově vzniká odpovědnost prodávajícího za vady věci způsobené při montáži či instalaci kupujícím, pokud kupující postupoval podle chybného návodu dodaného se zbožím.
7.5.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla podnikání, v němž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.
7.6. Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace >je max. 30 dní, pokud není domluveno jinak, lze domluvit i delší lhůtu. Prodávající je povinen informovat spotřebitele o vyřízení reklamace /např, SMS zprávou) a na závěr reklamačního řízení vydat potvrzení o datu, způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a v době trvání reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Pro reklamaci může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu formulářů v patičce webových stránek.
Prodávající je povinen vydat písemné potvrzení o přijeti produktu do reklamačního řízení, které musí obsahovat následující údaje: kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, způsob vyřízení reklamace, kontaktní údaje pro spotřebitele.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2.     Vlastnická práva designérů zastoupených v našem internetovém obchodě prodejem nezanikají. Vzhledem k tomu, že www.keramikartstudio.cz prodává v převážné míře autorské originály, všechna práva duševního vlastnictví zůstávají ve vlastnictví autorů či ve vlastnictví poskytovatelů licence. Nelze díla kopírovat, rozšiřovat ani jimi jinak než k účelu tomu určeném nakládat bez souhlasu autorů. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3.     Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@keramikartstudio.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4.     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je
příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz
je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.6.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.7.     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.  Keramik.ART.studio / Jana Voláková Křížová shromažďuje vaše osobní údaje a nakládá s nimi v souladu s platností GDPR (General Data Protection Regulation/Obecné nařízení o ochraně údajů), které od 25.5.2018 nahrazuje zákon č. 101/2000Sb. O ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou veškeré informace sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci fyzické osoby jako: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručení pošty, číslo telefonu, mailu.
V případě nezletilých zákazníků musí být do 16 let věku souhlas rodičů.
Jana Voláková Křížová respektuje vaše soukromí. Následující informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako nakupujícího. Používáme je JEN pro možnost dodání zboží, fakturace a komunikace s vámi.
9.2. Jana Voláková Křížová uzavírá se zákazníkem smlouvu na koupi zboží. K jejímu uzavření (prodej originálů) a splnění  závazku (doprava) potřebuje následující osobní  informace,  jejich potřeba vyplývá z uzavřené smluvní povinnosti a kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje poskytnout při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu:
- jméno, příjmení a ev. titul zákazníka
- datum narození
- adresa trvalého pobytu a úplná poštovní adresa včetně PSČ pro doručení zakázky
- adresu elektronické pošty a číslo telefonu (mobilu)
-  ev. souhlas rodičů v případě nezletilého zákazníka
Nakupujete-li zboží jako právnická osoba je zapotřebí kromě výše zmíněných údajů uvést také  následující údaje o firmě: jméno firmy, telefon, IČO, DIČ.
V případě potřeby (reklamační plnění) pak číslo bankovního účtu.
(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Osobní údaje potřebujeme pro uskutečnění obchodu, doručení zboží vámi zvoleným způsobem, zaslání potvrzení kupní smlouvy a k Obchodních podmínek, k vystavení řádného dokladu a řešení reklamací, vad a ke zpětné kontrole.
9.3. Pokud zvolíte platbu převodním příkazem nebo hotově kartou při osobním převzetí nezadáváte žádné další údaje. V současnosti nemáme přímo v e-shopu platební portál pro platby kartou.
9.4. S osobními údaji pracuje Jana Voláková Křížová zodpovědně a nepředává informace třetí straně s výjimkou potřebných údajů pro zákazníkem zvoleného dopravce.
9.5. Osobní data jsou uložena na disku a ev. v papírové podobě v uzamykatelné skříni. Data jsou v elektronické podobě zpracována automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.6. Data jsou uchovávána po dobu povinnosti vést účetní údaje, tj. fyzická osoba zachovává účetnictví po dobu 5let.
9.7. Bezpečnost zpracování dat je zajištěna šifrováním SSL webových stránek včetně obchodu (poskytovatel Forpsi) a spolehlivým antivirem. Poskytovatel webhostingu Forpsi a data zálohuje na serverovém úložišti.
9.8. Jana Voláková Křížová nemusí vést záznamy o činnostech zpracování, protože nemá zaměstnance, pracuje s údaji nepravidelně – jen v případě uskutečněného prodeje, neohrožuje práva ani svobody zákazníků a nenakládá s citlivými údaji.
9.9. Zákazník má:
Právo na přístup
Osobní údaje zpracováváme pro účely uzavření kupní smlouvy a následné zajištění dopravy a také pro komunikaci při řešení nejasností či problémů vzniklých při prodeji a také pro zpětnou kontrolu. Poskytneme údaje jako např. objednávky, kupní smlouvy apod. zákazníkům na požádání.
Právo na opravu
Při podezření na nesprávnost údajů zajistíme jejich opravu v co nejkratším možném termínu.
Právo být zapomenut
Vymažeme bez zbytečného odkladu osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely prodeje a záruční lhůty či reklamaci či povinnosti vést účetní údaje, to je pro fyzické osoby doba 5 let.
Právo na přenositelnost
Zákazník má právo získat své údaje ve strukturovaném, běžně používaném formátu a předat je novému správci v případě změny majitele webu, obchodu či poskytovatele webhostingu.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu nebo osobně na adrese sídla, není-li v OP stanoveno jinak. Kupující může rovněž použít datovou stránku prodávajícího. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich doručení, ev. datumem odesláním na poště /dodací lístek s razítkem).
10.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
10.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. Je však povinné potvrdit obdržení elektronické pošty oběma stranami, může dojít k výpadku sítě apod., které komunikaci znemožní. Bez tohoto potvrzení o obdržení, je korespondence neplatná.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
11.4. Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Dvorecká 332/29, 14700 Praha 4, adresa elektronické pošty info@keramikartstudio.cz a datové schránky: t3n7cxi

V Praze, dne 30. prosince 2022

Mgr. Jana Voláková Křížová
se sídlem: Dvorecká 332/29, 14700 Praha 4
E-mail: info@keramikartstudio.cz
identifikační číslo: 11223448. Nejsem plátcem DPH.

Změna preferencí souborů cookies

Zde můžete změnit své nastavení - upravit či odvolat souhlas.

[rcb-consent type="change" tag="a" text="Změnit nastavení cookies"]
[rcb-consent type="history" tag="a" text="Historie nastavení cookies"]
[rcb-consent type="revoke" tag="a" text="Odvolat všechny volby" successmessage="Úspěšně jste odvolali vše, s čím jste souhlasili. Stránky se načtou znovu."]