logo

Obchodní podmínky

Prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Jany Volákové Křížové – KAS, se sídlem Dvorecká 332/29, 14700 Praha 4, identifikační číslo: 11223448, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www. keramikartstudio.cz

1.1.      (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.     Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.     Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě a mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.4.     Ustanovení Obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5.     Znění Obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat – tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6.     Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o.z. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 o.z.

 1. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

2.1.     Webové rozhraní obchodu umožňuje, aby kupující prováděl objednávání zboží bez registrace uživatelského účtu přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.     Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv jejich změně je povinen je aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.     Kupující bere na vědomí, že webové rozhraní k obchodu nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.     Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2.     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

3.3.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.     Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Po odeslání objednávky je považováno objednání produktů za závazné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího

3.7.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku zvolených v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.8.     Berte prosím na vědomí, že nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily povinnosti vůči nám.

3.9.     Prodávající je oprávněn vzhledem k charakteru zboží požadovat uhrazení celé kupní ceny předem – ještě před odesláním zboží

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na adrese sídla prodávajícího při osobním odběru;

- nově přijímáme při osobním nákupu ve studiu či při osobním odběru nebo na akcích platby kartou a to VISA, Mastercard, maestro, American expres, vpay, aPay.

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 3113256153/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).

4.2.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží

4.3.     Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.9. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.     V případě platby v hotovosti či platební kartou v sídle prodávajícího je kupní cena splatná při převzetí zboží. Osobní odběr včetně platby je třeba uskutečnit rovněž ve lhůtě 5 dní od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Následně se po uplynutí této lhůty objednávka, a tím i kupní smlouva stornuje.

4.5.     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby a závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.     Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7.     Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. V případě osobní platby v hotovosti či platební kartou vystaví prodávající platební doklad na místě. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno či speciálně zhotoveno podle přání (na objednávku) kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2.     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedené v záhlaví.

5.3.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebude-li domluveno jinak, ne však dříve, než prodávající obdrží zboží zpět a zkontroluje jeho stav a zda nedošlo k poškození.

5.5.     Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění již při osobním vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.     V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.     Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.     V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.2.1. V případě, že kupující při domluveném dodání zboží nebude přítomen a zboží nepřevezme, a to ani po prošlé skladovací lhůtě u přepravce, zboží se vrací k prodávajícímu a zakázka bude stornována. V případě zvláštní domluvy dodání (vzhledem k charakteru autorských originálů ne neobvyklá) bude zboží rezervováno 5 dní a následně bude po uplynutí této lhůty objednávka zrušena. Cena zaplacená za zboží (tj.cena produktu a doprava) bude vrácena po odečtení nákladů na dopravu a uskladnění.

6.3.     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít anebo, pokud se rozhodne kupující vizuálně poškozenou zásilku přijmout, má povinnost zaznamenat informaci o poškození do přepravního listu řidiče, který zásilku předává. Jedná se o tzv. převzetí zásilky s výhradou. Vhodné je zásilku rozbalit před řidičem a pokud je i zboží poškozeno, sepsat škodní protokol.

6.5.     Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6.     V případě, že zásilka přijde nepoškozená a my zjistíme až doma po rozbalení balíku, že je poškozená nebo kupující zjistí úbytek zasílaného obsahu, je třeba zásilku ponechat v tom stavu, v jakém byla převzata a takto jí donést na kteroukoliv poštu v ČR, kde bude sepsán zápis o poškození. Je nutné doložit nejen poškozenou věc, ale všechno, v čem byla zabalena, tzn. všechno vnitřní balení, vnější balení (krabice) a v případě, že byla omotána provazem, tak i ten je vhodné k reklamaci předložit. Reklamovat poškození je vhodné v co možná nejkratším termínu, tedy nejlépe ve lhůtě 2 pracovních dnů po dodání. Předložení zásilky později může mít vliv na posouzení odpovědnosti za škodu. Lhůta pro vyřízení reklamace poškození je 15 dnů od uplatnění nároku na náhradu škody, tedy od doby, kdy adresát, popřípadě odesílatel vyčíslí škodu na obsahu (včetně faktury).

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, avšak kupující bere na vědomí, že autorské originály, zvláště textilní, vytvořené ruční prací nesou stopy této práce včetně nepravidelnosti, nedokonalosti a jako součást autorské práce nemohou být chápány jako vada. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.1.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.1.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.1.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.1.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

7.1.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2.     Ustanovení uvedená v čl. 7.1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu (slevu) za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

7.3.     Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.4.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla podnikání, v němž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní, pokud není domluveno jinak. Pro reklamaci může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.     Vlastnická práva designérů zastoupených v našem internetovém obchodě prodejem nezanikají. Vzhledem k tomu, že www.keramikartstudio.cz prodává v převážné míře autorské originály, všechna práva duševního vlastnictví zůstávají ve vlastnictví autorů či ve vlastnictví poskytovatelů licence. Nelze díla kopírovat, rozšiřovat ani jimi jinak než k účelu tomu určeném nakládat bez souhlasu autorů. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.     Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@keramikartstudio.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.  Keramik.ART.studio / Jana Voláková Křížová shromažďuje vaše osobní údaje a nakládá s nimi v souladu s platností GDPR (General Data Protection Regulation/Obecné nařízení o ochraně údajů), které od 25.5.2018 nahrazuje zákon č. 101/2000Sb. O ochraně osobních údajů.
Osobní údaje jsou veškeré informace sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci fyzické osoby jako: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručení pošty,  číslo telefonu, mailu.V případě nezletilých zákazníků musí být do 16 let věku souhlas rodičů.
Jana Voláková Křížová respektuje vaše soukromí. Následující informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako nakupujícího. Používáme je JEN pro možnost dodání zboží, fakturace a komunikace s vámi.

9.2.  Jana Voláková Křížová uzavírá se zákazníkem smlouvu na koupi zboží. K jejímu uzavření (prodej originálů) a splnění  závazku (doprava) potřebuje následující osobní  informace,  jejich potřeba vyplývá z uzavřené smluvní povinnosti a kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje poskytnout při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu:
- jméno, příjmení a titul zákazníka
- datum narození
- adresa trvalého pobytu a úplná poštovní adresa včetně PSČ pro doručení zakázky
- adresu elektronické pošty a číslo telefonu (mobilu)
-  ev. souhlas rodičů v případě nezletilého zákazníka

Nakupujete-li zboží jako právnická osoba je zapotřebí kromě výše zmíněných údajů uvést také  následující údaje o firmě: jméno firmy, telefon, IČO, DIČ.
V případě potřeby (reklamační plnění) pak číslo bankovního účtu.
(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Osobní údaje potřebujeme pro uskutečnění obchodu, doručení zboží vámi zvoleným způsobem, k vystavení řádného dokladu a řešení reklamací, vad a ke zpětné kontrole.

9.3.  Pokud zvolíte platbu převodním příkazem nebo hotově kartou při osobním převzetí nezadáváte žádné další údaje. V současnosti nemáme přímo v e-shopu platební portál pro platby kartou.

9.4.  S osobními údaji pracuje Jana Voláková Křížová zodpovědně a nepředává informace třetí straně s výjimkou potřebných údajů pro zákazníkem zvoleného dopravce

9.5.  Osobní data jsou uložena na disku a ev. v papírové podobě v uzamykatelné skříni. Data jsou v elektronické podobě zpracována automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem

9.6.  Data jsou uchovávána po dobu povinnosti vést účetní údaje, tj. fyzická osoba zachovává účetnictví po dobu 5let.

9.7.  Bezpečnost zpracování dat je zajištěna šifrováním SSL webových stránek včetně obchodu (poskytovatel Forpsi) a spolehlivým antivirem. Poskytovatel webhostingu Forpsi a data zálohuje na serverovém úložišti.

9.8.  Jana Voláková Křížová nemusí vést záznamy o činnostech zpracování, protože nemá zaměstnance, pracuje s údaji nepravidelně – jen v případě uskutečněného prodeje, neohrožuje práva ani svobody zákazníků a nenakládá s citlivými údaji

9.9.  Zákazník má:

Právo na přístup
Osobní údaje zpracováváme pro účely uzavření kupní smlouvy a následné zajištění dopravy a také pro komunikaci při řešení nejasností či problémů vzniklých při prodeji a také pro zpětnou kontrolu. Poskytneme údaje jako např. objednávky, kupní smlouvy apod. zákazníkům na požádání.

Právo na opravu
Při podezření na nesprávnost údajů zajistíme jejich opravu v co nejkratším možném termínu.

Právo být zapomenut
Vymažeme bez zbytečného odkladu osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely prodeje a záruční lhůty či reklamaci či povinnosti vést účetní údaje, to je pro fyzické osoby doba 5 let.

Právo na přenositelnost
Zákazník má právo získat své údaje ve strukturovaném, běžně používaném formátu a předat je novému správci v případě změny majitele webu, obchodu či poskytovatele webhostingu.

 1. DORUČOVÁNÍ

10.1.  Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

10.2.  Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

10.3.  Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. Je však třeba potvrdit obdržení elektronické pošty oběma stranami, může dojít k výpadku sítě apod., které komunikaci znemožní.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Dvorecká 332/29, 14700 Praha 4, adresa elektronické pošty info@keramikartstudio.cz

V Praze, dne 1. ledna 2022

Mgr. Jana Voláková Křížová
se sídlem: Dvorecká 332/29, 14700 Praha 4
E-mail: info@keramikartstudio.cz
identifikační číslo: 11223448. Nejsem plátcem DPH.

Změna preferencí souborů cookies

Zde můžete změnit své nastavení - upravit či odvolat souhlas.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner